CURRICULUM VITAE

 

Persoonsgegevens

 

Naam:                       Jorna

Voornamen:             Franciscus Johannes (Frans)

Geboren:                  15 maart 1968 te Leeuwarden

Adres:                        Burg. v.d. Voort v. Zijplaan 78, 3571 VZ Utrecht

Telefoonnummer:   030-2760044 (mobiel:06-46241987)

 

Opleiding

 

1986-1992            Landbouw Universiteit Wageningen (LUW), richting: westerse cultuurtech­niek. Specialisatie: hydrologie en waterbeheer

 

Werkervaring

 

1992-1996           Vereniging Natuurmonumenten, functie als hydroloog.

1996-2000           Werkzaam bij Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. als adviseur integraal waterbeheer bij de sector Bodem, Water en Milieu. De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van projecten op het gebied van integraal waterbeheer in zowel landelijke als stedelijke gebied.

2000-2001           Werkzaam bij waterschap de Aa als beleidsmedewerker hydrologie. Werkzaamheden bestonden uit het coördineren van watersysteemkennis en het opstellen van adviezen en beleidsmatige bijdragen m.b.t. integraal waterbeheer.

2001-heden         Senior-adviseur Integraal Waterbeheer bij Royal Haskoning vestiging Den Bosch (voormalig IWACO). Teamleider groep ´Regionaal Waterbeheer en Inrichting´ (ca. 12 medewerkers). Vanaf november 2008 Hoofd Adviesgroep Water en Ecologie in Amsterdam. Adviesgroep bestaat uit 15 medewerkers.

 

 

Relevante projecten

 

Bij de Vereniging Natuurmonumenten verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 

-                     Uitwerken diverse anti-verdrogingsonderzoeken in veenweidegebied waarbij sprake was van diverse belangen en functies (landbouw, stedelijk gebied en natuur). Onderzoeksresultaten zijn hierbij kortgesloten en afgestemd met de waterschappen en de streek.

 

Bij Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V. leiding gegeven aan de volgende projecten:

 

-                     Stimuleringsregeling Waterkwaliteitsspoor (Stiwas) in de gemeentes Cromstrijen, Papendrecht, Binnenmaas en Brielle. Uitwerken van maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit in de bewoonde omgeving.

 

-                     Uitwerken maatregelen voor duurzaam stedelijk waterbeheer in de nieuwbouwwijk Philipsburg (gemeente Cromstrijen).

 

-                     Eutrofiëringsbestrijding in het natuurgebied het Groote Gat. Verrichten van een studie naar de wenselijkheid en effectiviteit van een helofytenfilter.

 

-                     Verdrogingsbestrijding van het Staelduinse Bos (Zuid-Holland). Uitwerken van waterhuishoudkundige maatregelen in het kader van een GeBeVe-project.

 

-                     Verdrogingsbestrijding van de Nieuwkoopse Plassen. Kwantificeren van de ecologische en hydrologische effecten van retentiebekkens.

 

-                     Ontwerpen van een infiltratie- en afwateringssysteem voor de nieuwbouwwijk Boswijk te Ypenburg.

 

-                     Bepalen effecten van vijf varianten op de waterkwaliteit en afwatering van het peilgebied Oud-Beijerland (Zuid-Holland).

 

-                     Verrichten van een studie naar een optimalisering van de afwatering van drie polders gelegen in het beheersgebied van het waterschap De Groote Waard (Zuid-Holland).

 

 Bij het Waterschap de Aa verantwoordelijk voor de volgende projecten:

 

-                     Uitwerken Regionale Watersysteem Rapportage voor de Aa. Gezamenlijk met de Provincie en de andere Brabantse waterschappen uitwerken van indicatoren op basis van doelstellingen vanuit het waterhuishoudingsplan. Coördineren van de gegevensverzameling en analyseren van de resultaten.

 

-                     Coördineren van gegevensverzameling t.b.v. het project Blauwdruk. De gegevens dienden als basis voor de hydrologische berekeningen in het reconstructieproces.

 

-                     Secretaris van het project ‘Brabantbrede uitwerking voor het thema waterberging’. In dit project is samengewerkt met de Brabantse waterschappen en een aantal adviesbureau’s.

 

Werkzaamheden bij Royal Haskoning:

 

-              Vanaf 2008 hoofd adviesgroep Watermanagement in Amsterdam en later Groningen. Verantwoordelijk voor de coaching van medewerkers, marktbewerking en kwaliteitsbewaking van projecten.  Momenteel is het team 23 medewerkers sterk.

 

-                     Vanaf 2002 teamleider van de Themagroep ´Regionaal Waterbeheer en Inrichting´ (12 personen). Hierbij geef ik richting aan het team, neem de planning door en coach de individuele medewerkers in hun ontwikkeling.

 

-                     Projectleider voor het opstellen van een plan van aanpak voor een Regionale Watersysteem Rapportage voor de Provincie Zeeland.

 

-                     Projectleiding van het gemeentelijk Waterplan Cranendonck en van het gemeentelijk Waterplan Oosterhout

 

-                     Projectleider voor het uitwerken van streefbeelden voor beken en kreken in Noord-Brabant en het maken van een Integratiekader voor de waterthema’s in de reconstructie. De waterthema’s betroffen: regionale waterberging, waterdoelen (GGOR), beek- en kreekherstel en waterkwaliteit.

 

-                     Projectcoördinator van het project Waterdoelen (GGOR) voor de reconstructie- en revitaliseringsgebieden in Noord-Brabant en de bijbehorende MER. Deze werkzaamheden zijn in detacheringsverband bij de Provincie verricht (gedurende 2 jaar). Eén van de taken was voorts het opstellen van het kader voor uitwerking van GGOR door waterschappen.

 

-                     Projectleider Normeringsstudie Land van Maas en Waal (voor waterschap Rivierenland)

 

-                     Projectleider Integrale Gebiedsanalyse Turfvaart-Bijloop, Noordrandmidden en Aa of Weerijs (waterschap Brabantse Delta).

 

-                     Projectleider Gebiedsvreemd Water voor waterschap Aa en Maas

 

-                     Opstellen Plan van Aanpak GGOR voor waterschap Aa en Maas in detacheringsverband (jan-juni 2006).

 

-                     Projectleider Inrichtingsplan de Vilt voor waterschap Aa en Maas.

 

-                     Projectleider Stedelijke Wateropgave voor waterschap de Dommel.

 

-                     Projectleider Masterplan Grondwatersanering het Gooi in opdracht van de Provincie Noord-Holland.

 

 

Relevante cursussen

 

-                     Cursus projectmanagement van GITP, Management Opleidingen (2004)

-                     Cursus coaching (2004), door bureau ´De Kunst van Anders´, bureau voor doelgericht veranderen.

-                     Leergang ´Talent Development´ van juni 2005 tot juni 2007(gegeven door Instituut voor Career & Development). Onderdelen: financieel management, managementvaardigheden (o.a. volgens Quinn e.a.), situationeel leidinggeven, personeelsdoelen stellen, HRM en beheersing van bedrijfsprocessen.

 

Publikaties

 

-                     Modellering van nitraattransport in het grondwaterbeschermingsgebied van het pompstation Bunnik, gepubliceerd in het tijdschrift 'H2O' december 1991.

-                     Uitwerking waterkwaliteitsspoor als onderdeel rioleringsbeleid, gepubliceerd in vakblad 'Riolering' januari 1998.

-                     Naar een verbetering van de waterkwaliteit en de ecologische belevingswaarde in Papendrecht, gepubliceerd in het tijdschrift 'H2O' maart 1998.

-                     Verlengde aanvoerweg goed alternatief voor natuurlijk zuiveringsfilter, gepubliceerd in tijdschrif ‘het Waterschap’ november 1999.

-                     Ontwerp van een infiltratie- en afwateringssysteem voor de nieuwbouwwijk 'Boswijk' te Ypenburg, gepubliceerd in vakblad 'Groen' april 1999.

-                     Integrale Gebiedsanalyse Noordrand-midden, tijdschrift H2O, juni 2009.