Ir. Frans Jorna, senior adviseur en procesbegeleider waterbeheer en waterbeleid

Haskoning

Frans Jorna

waterbeheer

en projecten

 

Royal Haskoning

Normerings- wateroverlaststudies

Het hoofddoel van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is het bepalen van de wateropgave die, als gevolg van de klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en verstedelijking, benodigd is om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en vervolgens op orde te houden. Hiervoor worden zogenaamde normerings- en wateroverlaststudie uitgevoerd door de waterschappen. In deze studies wordt gewerkt met de zogenaamde landelijke ´werknormen voor inundatie´ die gebiedsspecifiek nader worden ingevuld. Voor het ´Land van Maas en Waal´ is in opdracht van waterschap Rivierenland een normeringsstudie uitgevoerd.

Gebiedsdekkende hoogwatermodellering waterschap Aa en Maas

 

 

service overview

Lees meer

actueel; nieuws